[fpc-pascal]dpmi + dll

Michael Van Canneyt michael.vancanneyt at wisa.be
Fri Nov 8 09:25:25 CET 2002


On Fri, 8 Nov 2002, [koi8-r] ÉÌØÑ ÍÁÌÁÎØÉÎ wrote:

> ÄÏÂÒÏÅ ×ÒÅÍÑ ÓÕÔÏË
>
> ÍÎÅ ÂÙ ÏÞÅÎØ ÈÏÔÅÌÏÓØ ÕÚÎÁÔØ ÂÕÄÅÔ ÌÉ × ÂÕÄÕÀÝÉÈ ×ÅÒÓÉÑÈ × dpmi ÐÏÄÄÅÒÖËÁ dll-ÂÉÂÌÉÏÔÅË?

skoree vsego ne budet.

In english: Probably not.

Michael.

More information about the fpc-pascal mailing list